Jak jsme začínali

– Karel Frýbort

Historie Yacht Clubu Písek začala v r. 1973, kdy byl založen oddíl jachtingu při TJ Spartak Písek, jako sedmý oddíl jachtingu v kraji.

Šest nadšenců si začalo ve skromných podmínkách, ve vlhké stodole u aut. nádraží stavět MOTHY podle plánů P. Petráčka z Českých Budějovic, aby následně zjistili, že se Mothy už v okruhovém jachtingu opouští. Přešlo se na Vaurieny a Firebally.

Členská základna se rychle rozrůstala, zvláště, když se objevila nová alternativa jachtingu – windsurfing. V TJ Spartak měli pro nás velké pochopení a vyjednali pro potřeby oddílu prostory, kde jsme si mohli vybudovat dílnu i klubovnu. Začalo se jezdit na soustředění na Lipno a zúčastňovat i okruhových závodů. V r. 1976 vznikla i skupina nadšenců o námořní jachting a na vypůjčené jachtě sbírali zkušenosti v Greifswaldské zátoce u Stralsundu. Začali se stavět i soukromé kajutové plachetnice se kterými se vyjíždělo na Balaton a na Balt.

Od roku 1981 jsme začali pořádat pravidelné závody pro windsurfing, nazvaný „Malá cena Radavy“. Hned první ročník měl veliký úspěch, zúčastnilo se ho 80 závodníků. Postavili jsme i dva Cadety, které jsme využívali pro trénink mládeže. Členská základna se v roce 1982 rozrostla na 66 členů a v té době nám byla přidělena voda v oblasti Radavy, na Orlické přehradě – 40 km od Písku. Rozhodli jsme se po dlouhých úvahách si postavit na Radavě loděnici podobnou v jaké jsme dělali soustředění na Kovářovské zátoce na Lipně.

Po složitých jednáních jsme dostali místo i povolení ke stavbě a opět za velké podpory TJ Spartak – zvláště jeho tehdejšího předsedy p. Sudy jsme začali stavět. Tím začalo martyrium nekonečných brigád a dojíždění na stavbu a protože jsme si museli opravdu vše postavit sami od septiku až po střechu včetně úprav okolí. To mělo velký dopad na členskou základnu, která se začala rapidně zmenšovat.
Přesto jsme šťastni, že se nám ji podařilo v r. 1989 dokončit a nyní jsme na svou krásnou loděnici na krásném místě na Radavě moc pyšni.
Někomu z nás stavba ubrala roky aktivního závodění, které se vzhledem k věku již nedají dohnat, ale dobrá věc se podařila a dnes užíváme loděnici k uložení lodí, pořádání jachtařských závodů, soustředění mládeže i k rekreaci.

O tom, jak jachting v Písku začínal, se můžete dočíst na stránce Historie YC.
Zde se sluší ještě připomenout, že hlavním iniciátorem budování loděnice na Radavě je Kája Frýbort, tehdy aktivní závodník na FB, dlouholetý předseda a také skromný autor stránky Historie YC.

Na počátku se členové oddílu Jachtingu věnovali, až na výjimky, windsurfingu a tomu odpovídaly vlastními silami pořádané závody: Malá cena Radavy a Velká cena Radavy.
Později, od roku 1990 k nim přibyl ještě závod kajutových plachetnic – Radavský pohár.

Počátkem 90tých let začalo v zátoce před loděnicí kotvit stále více kajutových lodí a to nejen lodí členů oddílu. Ukázalo se, že zajistit jejich bezpečné a pohodlné kotvení není jednoduchá ani levná záležitost. Vývoj „techniky kotvení“ probíhal vlastními silami i hlavami postupně od stání na kotvě přes stání na bójce až po dnešní pohodlné kotvení u mola s „ježky“.

S počátkem regulace kotvení lodí zahájené Plavební správou po povodni v roce 2002 se postupně zvýšil zájem o místa v úředně povolených kotvištích. To vedlo k postupnému vybudování uzavřeného přístavu se současnou kapacitou 30 lodí. 

S ústupem zájmu o okruhový windsurfing a nástupem kajutových lodí postupně zanikly závody surfů a nahrazovaly je závodů lodí kajutových i otevřených. K Radavskému poháru přibyly Radavská regata a Optík regata, kterých jsme pořadateli a další závody, které na loděnici Radava spolupořádáme (Pohár slunce a Mistrovství ČR v r. 2008

Pro podchycení zájmu mládeže o jachting byl v roce 2005 založen oddíl mládeže zaměřený na lodní třídu Optimist. 

Ale nejen plachtěním živ je jachtař… Museli jsme se vypořádat s rychlou erozí břehu před budovou loděnice výstavbou ochranné zdi, likvidovali následky povodně v r. 2002, stavěli terasu, z původně stavební boudy udělali obytnou chatu s 6 lůžky, pokoje kompletně vybavili novým nábytkem, postavili čističku odpadních vod, zprovoznili sprchy, vyčistili studnu a dočkali se i parádního vlajkového stožáru.

Také se střídaly výbory a jejich předsedové a s nimi i názory kam směřovat v dalším vývoji. Společným rysem bylo vždy přednostní zaměření na sportovní a zájmovou činnost členů oddílu se současnou snahou si na tuto činnost vlastními silami a v rámci možností vydělat.

Významným obdobím byl přelom let 2007 a 2008, kdy jsme na podnět tehdejšího ředitele TJ Spartak Písek zahájili jednání o vystoupení z této jednoty. V závěru roku byla zahájena jednání o podmínkách odchodu oddílu z TJ Spartak Písek, o.s. a počátkem roku 2008 následovalo založení občanského sdružení pod názvem Yacht Club Písek, o.s. s registrací od 1.2.2008. 

Odchod oddílu Jachtingu z TJ do sdružení Yacht Club Písek byl schválen členskou schůzí oddílu, konanou 14.03.2008. Tato členská schůze potvrdila pro rok 2008 ve funkci výbor ve složení:
Ing. Josef Marek., p. Jiří Špatný, Ing. Jan Havlík, p. Karel Frýbort a p.Tomáš Kolínský.

Sdružení převzalo obhospodařovaný majetek od TJ Spartak Písek na základě darovací smlouvy zápisem do katastru od 7.4.2008

K prvním úkolům výboru patřilo dořešení problému s přístupovou cestou k loděnici na Radavě, která je v soukromém vlastnictví a zajištění finančních prostředků na provoz loděnice a činnost oddílu mládeže. Podařilo se to získáním vlastnického práva k podílu na příjezdové cestě k loděnici zápisem do katastru od 15.4.2008 a následně úpravou a přemístěním konstrukce příjezdové cesty do prostoru vytýčeného geodetem.

Zajištění finančních prostředků na provoz bylo docíleno investováním do výroby, instalace a zprovoznění mola C a získání technického osvědčení k molům ještě do zahájení sezóny v r. 2008.

Současné stanovy deklarují Yacht Club Písek, o.s. jako sdružení příznivců jachtingu, kteří se spojili za účelem společného uskutečňování svých sportovních zájmů tím, že:

  • Sdružení podporuje sportovní činnost všech členů klubu a zvyšování jejich sportovní kvalifikace
  • Sdružení zajišťuje sportovní akce a soutěže
  • Sdružení vytváří technickou a ekonomickou základnu pro uskutečňování svých zájmů a přitom respektuje všechny právní normy, které tyto aktivity upravují
  • Sdružení provozuje vedlejší činnost (školení, pronájem prostor a zařízení)
top